ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ

ห้องปฏิบัติการเขียนแบบเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถฝึกการ sketch ภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนา hand skill ของนักศึกษาสถาปัตย์ ช่วยให้นักศึกษาสามารถสื่อสารความคิดออกมาเป็นภาพได้