ห้องปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน

การศึกษาภาคปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งต้องปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการออกแบบ ห้องปฏิบัติการออกแบบของคณะฯ เปิดให้นักศึกษาใช้ทำงานภาคปฏิบัติใน  วิชาพื้นฐานการออกแบบ การเขียนแบบ การออกแบบสถาปัตยกรรม และการออกแบบภายใน วัสดุและการก่อสร้าง และการก่อสร้างอาคาร