Art Design Studio 1

ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ

ห้องปฏิบัติการเขียนแบบเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถฝึกการ sketch ภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนา hand skill ของนักศึกษาสถาปัตย์ ช่วยให้นักศึกษาสามารถสื่อสารค…
Architechural and Interior Design Studio 1

ห้องปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน

การศึกษาภาคปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งต้องปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการออกแบบ ห้องปฏิบัติการออกแบบของค…
Computer Aided Design Studio 1

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงด้วยระบบ Local Area Network กับอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยเครื่องสแกนภาพ ขนาด A4, P…
Meterial Library

ห้องเก็บข้อมูลวัสดุ

ห้องเก็บข้อมูลวัสดุมีข้อมูลและตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้วัสดุต่างๆ จากตัวอย่างจริง ซึ่งมีทั้งวัสดุที…