degree

สถาปัตยกรรมศาสตร์

10

Quarter mile Thailand

21 เม.ย. 2555

วิทยานิพนธ์โครงการ สนามแข่งรถทางเรียบ ควอเตอร์ไมล์ ไทยแลนด์ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงการออกแบบอาคารสาธารณะ เพื่อเป็นที่จัดก…

pcc1

Prasat Study Center,Srisaket

21 เม.ย. 2555

      วิทยานิพนธ์โครงการศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ปราสาทขอมจังหวัดศรีสะเกษ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษา ถึงการออกแบบอาคารสาธารณะประเ…

PRE1

Amphawa learning and craft man construction center

21 เม.ย. 2555

      การส่งเสริมและอนุรักษ์ช่างพื้นถิ่นให้ดำรงอยู่ไว้ของพื้นที่ของตนเองจะเป็นการอนุรักษ์อาคารพื้นถิ่นไปด้วยเนื่องจากอาคารส…

ex 1

The Lanna Language Conservation Center of Chiangrai

21 เม.ย. 2555

      ศูนย์อนุรักษ์ภาษาล้านนา จังหวัดเชียงรายขึ้นเนื่องจากปัญหาทางด้านภาษาล้านนาที่มีคุณค่าและแสดงถึงความเป็นตัวตนของคนล้านน…

15

Vocational Training Center:Thai Sappaya Spa,Southern of Thailand

20 เม.ย. 2555

      ในปัจจุบันการแข่งขันและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วกลับส่งผลให้สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมย่ำแย่ลง เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่…

002

Renovation The Old Custom House of Bangkok Area for Community Cultural Value

19 เม.ย. 2555

      วิทยานิพนธ์นี้เป็นการวิจัยโดยเริ่มต้นจากการสนใจในเรื่องประเด็นทางวัฒนธรรมของพื้นที่บริเวณทางตอนเหนือแขวงบางรักซึ่งประ…

2

Family Lifestyle Mall

19 เม.ย. 2555

      เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนภายในตัวเมือง  จากการเพิ่มของประชากร  การอยู่อาศัยภายในเมืองเริ่มหนาแน่นมากขึ้น  เกิดความแออั…

01

Creative Center @ Siamsquare

18 เม.ย. 2555

      หากมองถึงพื้นที่ Life Style ที่มีอิสระในการแสดงออกนำสมัยอยู่ตลอดเวลาและมีการใช้ชีวิตร่วมกับความทันสมัยของเทคโนโลยีรวมถึง…