curriculum

ปริญญาตรี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป0หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน54หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาแกน 45หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก- วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต 39หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโท 15หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิต
รวม54หน่วยกิต