ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้าง)

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Construction Management

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้าง)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม.(การบริหารงานก่อสร้าง)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Construction Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.S. (Construction Management)

 

 

1. ได้เรียนรู้กับทีมอาจารย์ผู้สอนที่มีมูลค่าโครงการก่อสร้างรวมกันกว่าหมื่นล้านบาท มาถ่ายทอดความรู้ หลักการ เทคนิค และประสบการณ์วิชาชีพบริหารงานก่อสร้าง

2. มีเครือข่ายกับสมาคม/องค์กรวิชาชีพด้านการบริหาร และงานก่อสร้างที่พร้อมจะให้ความสนับสนุน

3. ฝึกทักษะการบริหารแบบมืออาชีพ ด้วยวิธีคิดและความเข้าใจในธรรมชาติของงานก่อสร้าง

4. มีโอกาสได้เรียนรู้จากโครงการก่อสร้างจริง ซึ่งปกติจะไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าไป

5. เวลาเรียนไม่กระทบกับงานประจำ  (พฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น.) และวันอาทิตย์ 9.00-16.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร          : 180,000 บาท