ปริญญาตรี

  • นุชจรี ศิริชัยนุชจรี ศิริชัย
  • ผศ.ธีระ ปาลเปรมผศ.ธีระ ปาลเปรม
  • ชานนท์ วาสิงหนชานนท์ วาสิงหน
  • ณัฐฐา สววิบูลย์ณัฐฐา สววิบูลย์
  • ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ
  • ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์
  • อานนท์ พรหมศิริ
Aj.Nudjaree02
นุชจรี ศิริชัย
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 2471
แฟกซ์
: 0 2579 1111 ต่อ 2115
อีเมล์
: nucharee.si@spu.ac.th

หัวข้องานวิจัย

- การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (Interior Environmental Design)

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี: ศป.บ. (ออกแบบตกแต่งภายใน)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน :


ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านออกแบบภายในและเฟอร์นิเจอร์


ตำแหน่ง: มัณฑนากรอิสระ (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)

Mobel woodwork Co., Ltd.
ตำแหน่ง: Marketing/Designer

บริษัท ทีค จำกัด
ตำแหน่ง: Interior Designer มัณฑนากรอิสระ

บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด
ตำแหน่ง: Assistance Interior Architect