ปริญญาตรี

02-course-interior

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบภายใน)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 -13หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร12 -15หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์9 -13หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน104หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ25หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ73หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเลือก6หน่วยกิต
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
รวม140หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเลือกเสรี