ปริญญาตรี

04-Career-opportunities-interior

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบภายใน)

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายในเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ นักออกแบบตกแต่งภายใน ผู้บริหารจัดการระบบงานออกแบบภายใน รวมทั้งนักวางแผนจัดการโครงการก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน และในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น นักออกแบบเครื่องเรือน นักออกแบบงานนิทรรศการและงานจัดแสดง ที่ปรึกษา นักวิชาการ นักวิจัยด้านการออกแบบภายใน โดยสามารถประกอบวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ทั้งในสถาบันของรัฐและเอกชน ตลอดจนการประกอบวิชาชีพอิสระ