ปริญญาตรี

The Interior Design Purpose Project of Art & Culture Pavilion

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบภายใน)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Interior Design

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบภายใน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts
ชื่อย่อ (ไทย) : ศป.บ. (การออกแบบภายใน)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.F.A. (Interior Design)

 

สาขาวิชาการออกแบบภายในเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ มุ่งเน้นให้เป็นนักปฏิบัติการ นักคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านการออกแบบภายในและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานทางด้านศิลปะ ตลอดจนพื้นฐานความเข้าใจในการผสมผสานปรัชญาการออกแบบ และรากฐานทางวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีที่นำสมัย มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า และสามารถเทียบโอนรายวิชาเข้าศึกษาต่อ โดยใช้เวลาศึกษา 3 ปี