ปริญญาตรี

  • ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์
  • ภาวิณ สุทธินนท์ภาวิณ สุทธินนท์
  • กนกวรรณ อุสันโนกนกวรรณ อุสันโน
  • ผศ.ฐิติวัฒน์ นงนุชผศ.ฐิติวัฒน์ นงนุช
  • ชนกพร ไผทสิทธิกุลชนกพร ไผทสิทธิกุล
  • ปิยะ ไล้หลีกพาลปิยะ ไล้หลีกพาล
  • จรรยา ผลประเสริฐจรรยา ผลประเสริฐ
  • ณฤทัย เรียงเครือ
ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์
ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์