ปริญญาตรี

02-course-architecture

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9-13หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร12-15หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์9-13หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน131หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ41หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพบังคับ81หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก9หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
รวม167หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเลือกเสรี