ปริญญาตรี

04-Career-opportunities

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม ดังต่อไปนี้

  1. สถาปนิกตามใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ออกตาม พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ได้แก่ งานที่ปรึกษา วางผัง ออกแบบอาคารและควบคุมงานการก่อสร้าง ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
  2. นักวิชาการในสถาบันการศึกษาสอนทางสถาปัตยกรรม ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
  3. การให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านวัสดุ และผลิตภัณฑ์การก่อสร้าง
  4. งานสนับสนุน การประสานงานโครงการ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  5. งานสนับสนุนเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมเช่น การเขียนแบบ การตกแต่งภาพ สถาปัตยกรรม การสร้างหุ่นจำลอง
  6. ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ งานศิลปะ งานกราฟฟิกทั่วไป