ปริญญาตรี

Creative Center @ Siamsquare

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture Program in Architecture

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Architecture (Architecture)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Arch. (Architecture)

 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีความสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและเห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย เพื่อนำผลไปพัฒนาสังคมต่อไป สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 5 ปี