คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ชั้น 2
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 2115, 2166, 2106
แฟกซ์
: 0 2579 1111 ต่อ 2106
อีเมล์
: architecture@spu.ac.th