ปณิธาน

“ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม”

สร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่กอปรด้วยปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และคุณธรรม ด้วยระบบการศึกษาที่ให้นักศึกษารู้หลักวิทยาการ รู้คิดสร้างสรรค์ รู้นำการแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาสังคม และดำรงตนอย่างมีคุณค่า