รู้จักคณะ

ความเป็นมา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย (ชื่อในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2540 และการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการการควบคุมวิชาชีพ สถาปัตยกรรม (ก.ส.) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541

คณะฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีและพลังงาน เพื่อตอบสนองนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นสำคัญ หลักสูตรที่ปรับปรุงของคณะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา คณะฯ ได้เปิดดำเนินการสอนอีก 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ในปัจจุบัน นอกจากทางคณะฯ จะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีในทั้งสองสาขาแล้ว คณะฯ ยังได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรของ อุตสาหกรรม ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรอาคาร) ซึ่งทั้งสองหลักสูตรสอนโดยเหล่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ ทำให้หลักสูตรทั้งสองได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพ เข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของคณะฯ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตราฐานสากล มีความรอบรู้และใฝ่รู้ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ
  2. สำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทำนุบำรุงศาสนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
  3. ส่งเสริมการวิจัยประยุกต์เพื่อพัฒนาสังคม
  4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัดและใได้ประสิทธิภาพสูงสุด