รู้จักคณบดี

ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์
คณบดี

 

ความเชี่ยวชาญ

- Design Theory

- Architectural Diagram Interpretation

- Design Management

- Project Management

 

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.Arch, Honors (Architecture) (Awarded in Deserving Recognition of Exemplary Academic and Creative Achievement Amid the Master of Architecture Candidates)
University of Florida

ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์

 

การทำงาน วิชาชีพ/วิชาการ/องค์กรสัมพันธ์

-     2559     อนุกรรมการฝ่ายการต่างประเทศ สภาสถาปนิก

-     2558     อุปนายกสมาคมศืษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

-     2557     คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

-     2556     คณะกรรมการสมาคมศืษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

-     2555     อนุกรรมการฝ่ายการต่างประเทศ สภาสถาปนิก

-     2553     ประธานฝ่ายวิชาการสภาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย

-     2552     หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม

-     2551     กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดงาน สถาปนิก 51

-     2550     รองประธานจัดงาน สถาปนิก 50

-     2550     กองบรรณาธิการวารสาร อาษา 

-     2547     กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-     2547     คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-     2545     กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หัวข้อ Achieving Healthy and Productive Building : Toward the design and management of productive, healthy and efficient indoor environment               

-     2544     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรม (Center for Advanced Research in Architecture : CARA) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม                     

-     2544     คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

รางวัล

1998 :  Awarded in Deserving Recognition of Exemplary Academic and Creative Achievements Amid the Master of
From : College of Architecture, University of Florida

1998 :  Outstanding Academic  Achievement Award
From : International Student Office, University of Florida

1997 :  Selected work for exhibition, Museum in St. Augustine
From : College of Architecture, University of Florida

1996 :  Selected work for exhibition Library project with LeCorbusier’s building
From : College of Architecture, University of Florida

1990 :  Second Place in the Design Competition, Bangkok as it could be
From : Chulalongkorn University, Bangkok Thailand

1989 :  Second Place in the Design Competition, The Vacation House Project
From : Thai Cement Company, Bangkok Thailand

 

ผลงานวิชาการที่ผ่านการตีพิมพ์

-     2554   รายงานวิจัยในชั้นเรียน “การเปรียบเทียบผลการประเมินผลงานโครงการออกแบบวิชา ARC 315 ดดยวิธีการประเมินแบบรวมและแบบรายกลุ่ม” รายงานศึกษา เสนอ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กันยายน 2554

-     2544   โครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ รายงานศึกษา เสนอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ผลงานวิชาชีพที่ผ่านการตีพิมพ์

2003 : Mr. Wassapong’s Residence (Interior), Bangkok
Published in : Bann Lae Suan, Art 4 d, daybeds

1997 : The Design Competition, Lifeguard Station, Miami Beach, AIPP
Published in : Miami News

1989 :  The Vacation House
Publishrd in : ASA Magazine

สายตรงคณบดี

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงมหาวิทยาลัยและคณะ

captcha