news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

Soft talk #1 Creative clip

22 ม.ค. 2559

พี่เสก มาจัด workshop ในหัวข้อเรื่อง Creative clip “สร้างคลิปอย่างสร้างสรรค” ที่ห้อง play ground ชั้น 2 อาคาร 5 โดยมีนักศึกษาคณะสถาปัตย์เข้ารับฟัง