news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

ศึกษาดูงานบริษัทโมเดิร์นฟอร์ม กรุ๊ป

11 เม.ย. 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน รายวิชาวิชาธุรกิจเครื่องเรือน (IND383) ได้พานักศึกษา ชั้นปีที่3 สาขาวิชาการออกแบบภายใน ประจำภาคการศึกษาทึ่2/2258 ไปศึกษาดูงาน ที่บริษัทโมเดิร์นฟอร์ม กรุ๊ป สาขา CDC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจเครื่องเรือนการผลิต การขายและการเก็บข้อมูลของสินค้าและการจัดหน้าร้านอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ