news

ศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม (CISR)

งานการประชุมเสวนา ” โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนในมิติอุทกศาสตร์ฯ “

26 ก.ย. 2555

      งานการประชุมเสวนา ” โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนในมิติอุทกศาสตร์ฯ ”

วันศุกร์ ที่ 10 ส.ค. 2555 ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 4 ห้อง Convention Hall 1 – 2

เวลา 9.00 – 12.00 น.