news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการฟื้นฟูชุมชนพาณิชยกรรมวังกรด จ.พิจิตร

22 ก.ค. 2555

     แนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการสร้างฐานความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดแนวทางและกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน และเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์กรท้องถิ่น และนักวิชาการ ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในวิธีการที่เหมาะสม น่าจะเป็นหนทางนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและคุณภาพชีวิตคนในชุมชนในทางสร้างสรรค์ กลับเป็นชุมชนที่มีคุณภาพดีเป็นการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในระยะยาว นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้สนับสนุน : การเคหะแห่งชาติ