news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการแผนพัฒนาชุมชนริมทางรถไฟหัวหิน

12 พ.ค. 2555

        เมืองหัวหิน  ถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้  ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเดินทางมาพักผ่อนตามสถานตากอากาศในเมืองหัวหินเป็นจำนวนมาก  เมืองหัวหินแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เก่าแก่ของประเทศไทย  สังเกตได้จากสถานีรถไฟหัวหิน  ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 นอกจากนี้ยังพบว่ามีบ้านพักตากอากาศ ซึ่งเป็นอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรม ในยุคสมัยเดียวกัน  สร้างอยู่ในเมืองหัวหินอีกเป็นจำนวนมาก  ในปัจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ  ทำให้เมืองหัวหินมีการพัฒนาด้านกายภาพ  และสังคมอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตของประชากรที่เป็นชาวหัวหินดั้งเดิม และประชากรที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำมาหากินในเมืองหัวหินเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะปัญหาชุมชนแออัดซึ่งเป็นชุมชนบุกรุกที่ดินสาธารณะ  รวมถึงที่ดินของรัฐ  ซึ่งในปัจจุบันปัญหานี้ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก

        ที่ดินบริเวณริมทางรถไฟในเมืองหัวหิน  โดยเฉพาะบริเวณรอบสถานีรถไฟหัวหิน  ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  มีชาวบ้านเข้ามาอาศัยกระจัดกระจายอยู่มากกว่า 2,000 หลังคาเรือน  ประกอบด้วยชุมชนมากกว่า 30 ชุมชน  ชุมชนเหล่านี้มีการบุกรุกพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการขอใช้ที่ดินอย่างเป็นทางการ  และถูกต้องตามกฎหมาย  การรถไฟแห่งประเทศไทย  และเทศบาลเมืองหัวหิน  มีความประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน     ซึ่งทางศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดทำแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาชุมชนขึ้น  ซึ่งแผนดังกล่าวควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะบูรณาการของพื้นที่  และมีการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ  อีกทั้งควรมีการจัดทำในลักษณะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน และการออกแบบ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน และผลกระทบระดับเมือง

ผู้สนับสนุน: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)