news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการเครือข่ายนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์

22 เม.ย. 2555

ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ส่งผู้แทน อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 19-22 เมษายน 2555 โดยมอบหมายให้ อาจารย์จรรยา ผลประเสริฐ เป็นตัวแทนอาจารย์ นส.ปัทมา สุจิตวนิช และ นส.สุมิตตา แก้วอุดร เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างเครือข่ายนักศึกษาในแต่ละสถาบันให้ เป็นหนึ่งเดียวเพื่อผนึกกำลังในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยสร้างพื้นที่เพื่อเป็นเวที สะท้อนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความสามารถ รวมทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการที่เป็น ประโยชน์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงความเคลื่อนไหวของโลก หรือกิจกรรมของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี