news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

งานสัมนา”BIM Odyssey 2012″

20 ม.ค. 2555

ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มอบหมายให้ อาจารย์จรรยา ผลประเสริฐ เป็นแทนคณะฯเข้าร่วมสัมนา “BIM Odyssey 2012″ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Autodesk, Comgraph และ VR Digital เป็นงานสัมนาในเรื่องของ Software ต่างๆที่จะใช้ในการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสถาปัตยกรรม, งานด้านวิศวกรรมโยธา, งานโครงสร้าง รวมไปถึงงานระบบต่างๆ