news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชม TCDC

8 ก.ค. 2554

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 10:00น. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์พร้อมทั้งจัดสัมนาในหัวข้อเรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์กับงานออกแบบ” โดยมี อ.จรรยา ผลประเสริฐ เป็นผู้ควบคุมดูแลคณะนักศึกษาชมงาน