news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการประกวดออกแบบ บ้านพอดี กับ ธอส.

12 ก.ค. 2554

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ห้อง 5-202 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ธอส. จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร และการเรียนการสอน ในโครงการประกวดออกแบบ บ้านพอดี กับ ธอส. บรรยายแนะนำกิจกรรมการประกวดออกแบบตามโครงการ

โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกวดแบบครั้งนี้จำนวนมาก ภายใต้การควบคุมของ อ. ปวเรศร์ ตันติบุญญานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ