news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการวิพากษ์ผลงานนักศึกษา โครงการ ด่านซ้าย เมืองแห่งสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน

16 ก.ย. 2559

โครงการวิพากษ์ผลงานนักศึกษา โครงการ ด่านซ้าย เมืองแห่งสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน ข้อเสนอการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกทางสถาปัตยกรรมแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยนักศึกษาสถาปัตย์ศรีปทุม ขอขอบคุณวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยอาจารย์ศักดิ์ชัย ยวงตระกูล สถาปนิก และคุณจักรพงศ์ พิพิธภักดี นักวิชาการจากNECTEC ผู้เชี่ยวชาญด้าน assistive technology ที่ได้ให้ความเห็นทางวิชาการ ข้อคิด และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษาในการพัฒนาผลงาน