news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

ค่ายผู้นำประจำปี 2558

28 พ.ค. 2559

คณะสถาปัตยกรรมได้จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเพื่อ สร้างศักยภาพให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่