news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

International Lecture Series

1 ก.ค. 2559

การบรรยาย และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Organic Architecture Masonry” โดย Kevin Low, God of Small Things และ ผศ. บุญเสริม เปรมธาดา เจ้าของรางวัล Grand Prize and Category Winner “Special Solution” จากผลงานออกแบบอาคาร “สถาบันกันตนา”

เว็บไซต์ สำหรับลงทะเบียน และดูรายละเอียดโครงการ :
http://goo.gl/forms/oiwVOQo7yewVv8wI3

*เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วกรุณารอรับอีเมลยืนยันก่อนชำระค่าลงทะเบียนและ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรม