news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

School Bus โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

4 ก.พ. 2559

โครงการ School Bus รถโรงเรียน ได้พานายอัษฎาวุธ  กลัดนุ่ม (ออม) นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน ชั้นปีที่ 1 คืนสู่เหย้า โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เพื่อทำกิจกรรมแนะนำการเรียน การสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์