news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

School Bus โรงเรียนนนพิทยา

23 ก.พ. 2559

โครงการ School Bus รถโรงเรียน ได้พานางสาวนุศรา  สายเพชรสันติ (ออย) นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 คืนสู่เหย้า โรงเรียนนนพิทยา เพื่อทำกิจกรรมแนะนำการเรียน การสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์