news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

ส่งโปรเจคของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3

29 ก.พ. 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการส่งโปรเจคพร้อมเพรียงกัน ณ เวลา 13.00 น. ทำให้พื้นที่ในคณะสถาปัตยกรรมคึกคักไปกับโปรเจคของนักศึกษาทั่วพื้นที่คณะ