%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89

การจัดการความรู้

KM คืออะไร?

KM (KM = Knowledge Management) เป็นเครื่องมือบริหารและพัฒนาองค์กร เพื่อให้มีกระบวนการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จัดเก็บให้เป็นสินทรัพย์หรือทุนทางความรู้และปัญญาขององค์กร (Knowledge Capital/ Intellectual Capital) ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น ทำให้ความรู้ไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดเป็นองค์กรที่มีชีวิต (Living Organization) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และกลายเป็นองค์กรอัจฉริยะ (Intelligent Organization) ได้ในที่สุด

.

แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556

.

คลังความรู้

.

ผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ปีการศึกษา 2556

.

.

ผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ปีการศึกษา 2555

.

องค์ความรู้ของศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม (CISR)

งานวิจัยและการบริการวิชาการ-วิชาชีพสู่สังคมถือเป็นหนึ่งพันธกิจหลักที่มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต่อสังคมในฐานะแหล่งความรู้และสร้างบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตร์ที่ภาคปฏิบัติมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งการประกอบวิชาชีพและองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังเกี่ยวข้องกับศาสตร์แขนงอื่นๆ ในฐานะที่เป็น “ศาสตร์แห่งการจัดการพื้นที่” ตั้งแต่ระดับเมืองขนาดใหญ่ อาคาร จนถึงการจัดการพื้นที่ภายในอาคาร เพื่อให้โลกวิชาการและการปฏิบัติวิชาชีพได้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น ศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม (CISR) มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัยของคณะฯ

 

กิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้อง

.

190x60_knowledgebank