UploadImage

"ทุนตัวจริง"

 

 
UploadImage

UploadImage
                                                  UploadImage 

*เงื่อนไขการรับทุน

 
 
 
UploadImageสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
UploadImageสัญชาติไทย
 
 
UploadImageเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
UploadImageเมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมในแต่ละเทอม ไม่ตำกว่า 2.75
 
 
 
 

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 2
โทร : 025586888 ต่อ 2121-4

UploadImage   UploadImage   UploadImage