ทุนการศึกษาที่ได้รับ โควตาพิเศษ 2560 (รอบ 2)
 • ทุกคณะ ทุกสาขา
 • ปวช. / ม.6 / กศน. รับทุน 15,000 บาท*
 • ปวส. รับทุน 10,000 บาท*
  หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • รับสมัคร วันนี้ - 31 มี.ค. 60
 • สัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ - 31 มี.ค. 60
กระบวนการสมัคร
 • ยื่นผลการเรียน 4-5 เทอม
 • สอบสัมภาษณ์
วิธีสมัครเรียน
 • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่
 • สมัครด้วยตนเอง สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
 • ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2) ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เอกสารการสมัคร
 • ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
 • บัตรประจำตัวประชาชน...จำนวน 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้าน...จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว...จำนวน 3 รูป
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
สำหรับผู้ลงทะเบียน
 • การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา
สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.
 • ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน