โปรโมชั่น Summer 61 ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม