ครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ครบรอบสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 ปี