ก้าวสู่มืออาชีพ ปฏิบัติงานจริง @ ศูนย์ S-PAC รุ่นที่ 15