ribbon

นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560