นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ ดูงานนอกสถานที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ