พิธีไหว้ครู และครอบครูช่าง คณะดิจิทัลมีเดีย ปีการศึกษา 2561