นักศึกษา SPU ช่วยงานการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 35th