ประสบการณ์นอกห้องเรียน กับบริษัท ทีม คอลซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)