บัญชี SPU : ขอแสดงความยินดีกับนายภูมัย จงรัตนวาทิน และนายเทิดภูมิ ทิพย์สูงเนิน ได้รับราง“การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 8