ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน