ขอแสดงความยินดี กับ คุณนวพร ขู้เปี้ยเต้ง นักศึกษาปริญญาโทบัญชี ม. ศรีปทุม ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น