หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก (SPU-TIFFA-ITBS)