คณะบัญชี ขอเชิญร่วมอบรม (CPD) เรื่อง "TFRS for SMEs สู่การปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง"

UploadImage
 

คณะบัญชี  ขอเชิญร่วมอบรม
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี CPDการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (
CPD)
เรื่อง  “TFRS for SMEs สู่การปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง”โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก  วรรณพฤกษ์
และ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาราวัน  เพชรเจริญ

วันเสาร์ที่
24 มิถุนายน 2560
เวลา 08.30-16.30 ณ อาคาร 11 ห้อง 1103
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน


เก็บชั่วโมง CPD และ CPA
การบัญชีได้  6.30 ชม.
ค่าสมัครเข้าอบรม 1,000 บาท

กรอกใบสมัครออนไลน์

ดาวน์โหลดใบสมัคร ไฟล์แนบ


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16 มิถุนายน 2560ส่งหลักฐานการสมัครอบรม ได้ที่
E-mail : matta.si@spu.ac.th


ติดต่อสอบถาม
คณะบัญชี  ชั้น 10  อาคาร 9

โทร  0 2579 1111 ต่อ 2374

Fax  0 2579 1111 ต่อ 2375