เสริมแกร่งธุรกิจยุคใหม่! SPU เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น "พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล" เรียนรู้จากตัวจริง ธุรกิจยั่งยืน

UploadImage
 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดรับสมัครด่วน! หลักสูตรระยะสั้น "พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  เพื่อธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน"
ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฎิรูปการอุดมศึกษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร
 
มุ่งเสริมทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ ผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
สำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจ ,ทายาทผู้สืบทอดกิจการ ,ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และ ผู้ที่สนใจ upskill/reskill หรือแสวงหาอาชีพที่สอง
 
เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ การตลาด การเงิน การเป็นเจ้าของธุรกิจ นวัตกรรม เทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์  การพัฒนาอย่างยั่งยืนและ ESG

เน้น Workshop ลงมือทำ และเรียนรู้ศึกษาดูงาน ณ  สถานประกอบการ
ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท (รับจำนวนจำกัด)
ระยะเวลาการเรียน: ทุกวันเสาร์ (ก.ค. - ธ.ค. 67)
สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน!! สมัครเข้าร่วมโครงการ : https://forms.gle/R7fShAPdfqqMfLk47
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: อ.อภิชญา  091 771 6209

UploadImage

UploadImage