อธิการบดี ม.ศรีปทุม มอบโอวาท "นายกฯ-กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา" รุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2567 มุ่งสู่ความสามัคคี พัฒนาต่อยอด สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

UploadImage
 

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)  มอบโอวาทและคำแนะนำ แก่ นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ม.ศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2567 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3 ม.ศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา 

UploadImage

 
ดร.รัชนีพร อธิการบดี กล่าวว่า  “สโมสรนักศึกษาเปรียบเสมือน "Branding" ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ  ที่จัดขึ้น  ต้องสร้างประโยชน์  สร้างการจดจำ  และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี   สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของ "ความสามัคคี"   และ "การทำงานเป็นทีม"   โดยแนะนำให้นักศึกษาทบทวนกิจกรรมในรุ่นที่ผ่านมา พัฒนาต่อยอด เรียนรู้จากประสบการณ์ แบ่งงานกันทำ  มีเป้าหมายร่วมกัน วางแผนงานล่วงหน้าและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

UploadImage

 
นอกจากนี้ ดร.รัชนีพร อธิการบดี ยังแนะนำให้นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์   กับคณะและสาขาวิชาต่างๆ   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือกันทำงาน และสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย


UploadImage
 
สำหรับ คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ประกอบด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  และผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากทุกคณะ  อธิการบดี ได้มอบหมายให้ติดตาม  สนับสนุน  และประเมินผล การทำงานของสโมสรนักศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ   ที่จัดขึ้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

UploadImage

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ม.ศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2567   มุ่งมั่นที่จะพัฒนา   ต่อยอด   และสร้างสรรค์   กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ที่ดี  พัฒนาทักษะ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage