คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU เปิดประสบการณ์เรียนรู้แผนการพัฒนากรุงเทพฯ ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

UploadImage
 

คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์จรรยา ผลประเสริฐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้นำนักศึกษาในรายวิชา ARC489 Design Trend จำนวน 35 คนซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษาคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม คณะนิเทศศาสตร์ และคณะดิจิทัลมีเดีย เข้าศึกษาดูงานที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และได้รับเกียรติจาก นางสาวทิพวรรณ แสนจันทร์ นักผังเมืองชำนาญการ กลุ่มงานประเมินผลและมาตรฐานทางผังเมือง ส่วนผังเมืองรวม สำนักงานวางผังเมือง เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในแผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจมากๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตของเมืองหลวงแห่งนี้  ณ สำนักงานวางผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

UploadImage
 
สำหรับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดทำการสอนในรายวิชา แนวโน้มการออกแบบ (DESIGN TRENDS)) ในภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งในรายวิชามีเนื้อหาการเรียนการสอนในเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการออกแบบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการคาดการณ์ทิศทางของการออกแบบในอนาคต จากมุมมองนักวิจารณ์ นักออกแบบทั่วโลก ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งใหม่ๆ ประยุกต์ใช้ในการออกแบบได้ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การศึกษานอกสถานที่

UploadImage
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

สมัครเรียนได้ที่ : http://arch.spu.ac.th/
เพื่ออ่านหลักสูตร กิจกรรม และผลงานของนักศึกษาที่บอกเลยว่าเจ๋ง!
ใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มเติมใน Comment หรือจะสอบถามรายละเอียดเข้ามาทาง inbox ได้เลยน้าา
#สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #soaspu #dek67 #เต็กสุดขอบ#activeedge #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #53ปีศรีปทุม
From <https://www.facebook.com/activeedge.spusoa/>