โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา (SITI Youth Leadership)

UploadImage
 

คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการธนาคาร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา (SITI Youth Leadership)เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดย #Dekสหวิทยาการ ลงพื้นที่เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า ผ่านกิจกรรมฐาน และ Mission ต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับ SDGs และ BCG นอกจากนี้ ผู้นำนักศึกษาสหวิทยาการฯ ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ 'Leadership ' โดย ดร.เอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พร้อมทำกิจกรรม Workshop จากการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า และในวันสุดท้ายไปศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ