ประมวลภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

UploadImage
 

ประมวลภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายเกรียงศักดิ์ โชควรกุล " นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รุ่นที่ 8) วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ในหัวข้อเรื่อง " การพัฒนากฎหมายว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำของโครงสร้างอำนาจและหน้าที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ " รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom